Image Alt

Algemene Voorwaarden

WIELERCLUB WTC ROLAND IS EEN VERENIGING ZONDER  WINSTOOGMERK (VZW) MET MAATSCHAPPELIJKE ZETEL GEVESTIGD IN MOLENSTRAAT 34/1 B-2440 GEEL BELGIË MET BTW N° BE 0836.478.411.

De volgende algemene voorwaarden gelden voor het aanbod van elk product dat u op onze webshop besteld.

1. OVER DEZE ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN & GARANTIE CONSUMENTEN

Wij waarderen het vertrouwen dat u in WTC Roland stelt en nemen uw rechten zeer ernstig op. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zullen u duidelijk maken wat uw wettelijke situatie is tijdens uw bezoek en aankopen op de website van WTC Roland. In deze algemene voorwaarden staan de woorden “wij” en “ons” voor WTC Roland, en “u” voor u als consument. Door u toegang te verschaffen tot www.wtcroland.be, stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven. Deze algemene voorwaarden vormen samen met uw orderbevestiging de overeenkomst tot het leveren van artikelen uit onze collecties. Op onze overeenkomsten zijn geen andere voorwaarden van toepassing. Van de overeenkomst kan slechts worden afgeweken indien wij hiermee schriftelijk of per email instemmen.

2. HET PLAATSEN VAN UW BESTELLING

U kunt een bestelling plaatsen door het bestelformulier op www.wtcroland.be in te vullen en deze bestelling te versturen.
Op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst, ontvangt u een web bestelnummer.
Door een bestelling te plaatsen, doet u ons een aanbod de producten te kopen die u hebt geselecteerd onder deze voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor dit aanbod niet te aanvaarden.
Indien wij uw bestelling aanvaarden, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door u een orderbevestiging te sturen. Wij sturen u deze orderbevestiging per email. De orderbevestiging is bindend vanaf het moment dat deze verzonden wordt. Indien wij uw bestelling niet kunnen aanvaarden, zullen wij trachten contact met u op te nemen per email of telefoon.
Hoewel wij er alles aan doen om u de producten te leveren die op de orderbevestiging vermeldt staan, kan het voorkomen dat wij deze producten niet kunnen leveren omdat (a) deze niet meer geproduceerd worden of beschikbaar zijn, of omdat (b) de op de website vermelde prijs verkeerd.
WTC Roland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

3. PRIJZEN

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in EURO, exclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten.
Facturen (of als zodanig geldende stukken) worden opgemaakt volgens dezelfde regels die gelden voor BTW-plichtigen, weliswaar zonder BTW in rekening te brengen maar met de volgende vermelding: “Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen”. Deze vrijstellingen zijn terug te vinden in het BTW-wetboek onder art. 44.

4. BETALING VAN UW PRODUCTEN

Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
Indien u met creditcard betaalt, dient u ons uw creditgegevens te geven op het moment dat u uw bestelling plaatst. Het bedrag zal van uw creditcard worden afgeschreven op het moment dat u uw bestelling bevestigt. Wij beginnen niet eerder met de levering van uw producten, dan wanneer uw creditcardverstrekker het gebruik van uw creditcard voor de betaling van de bestelde producten geautoriseerd heeft. Indien wij geen autorisatie ontvangen, zullen wij u dit laten weten. Uw creditcardadres moet overeenstemmen met het land waar de goederen geleverd moeten worden.
Indien u via bankoverschrijving betaalt, zenden wij u een betalingsverzoek (= proforma factuur) per mail en zullen uw producten geleverd worden nadat uw betaling ontvangen is. Indien wij binnen 15 dagen na de datum van uw bestelling geen betaling ontvangen hebben, wordt uw bestelling geannuleerd.
U dient uw bestelling te betalen in de valuta die wordt aangegeven op de factuur.
Wij zenden u uw factuur tegelijk met de producten naar het adres dat is aangegeven op uw orderbevestiging.
Alle artikelen blijven uitsluitend onze eigendom totdat zij volledig betaald zijn.

5. LEVERING

Wij leveren u de producten die zijn aangegeven op uw orderbevestiging. Op die levering zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
Wij leveren uw producten aan het leveringsadres zoals dit is vermeld op uw bestelformulier, tenzij u per creditcard betaalt voor uw producten. In dat geval leveren wij uw producten aan het factuuradres van uw creditcard zoals aangegeven op uw orderbevestiging.
Wij zullen alles in het werk stellen om uw producten binnen 14 dagen na de datum van uitgifte van de orderbevestiging te leveren. Geschatte leveringstijden van producten die op het moment van plaatsing van een bestelling worden gegeven, zijn slechts schattingen en zijn niet altijd gelijk aan de daadwerkelijke leveringstijden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding, noch korting of eventueel andere vorm van compensatie.
WTC Roland levert alle bestelde producten op hetzelfde moment. Leveringen worden niet gesplitst over verschillende dagen.
U hebt het recht om uw bestelling ten allen tijde voor de levering van het bestelde product te annuleren door ons schriftelijk te contacteren en uw bestelnummer door te geven.
Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen .
De eigendom van en het risico van verlies met betrekking tot uw producten gaan op u over op het moment dat de producten worden geleverd.
Op het moment van levering van de producten aan onze expediteur sturen wij u per email een bevestiging van verzending, op voorwaarde dat u een emailadres hebt aangegeven op het bestelformulier.

6. RECHT VAN VERZAKING

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Overeenkomstig de Belgische wet op de handelspraktijken en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Deze termijn moet de consument toelaten het gekochte product te beoordelen “zoals in een etalage”. Producten die niet meer in hun originele verpakking zitten, gebruikt, gemonteerd of beschadigd zijn worden niet teruggenomen.
De consument die van dit recht gebruik wenst te maken, moet WTC Roland hiervan binnen de 14 dagen schriftelijk contacteren.
Bovendien dient u binnen dezelfde termijn de producten in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren , de gebruiksaanwijzing en de factuur / leveringsbon (op uw kosten en onder uw verantwoordelijkheid) terug te sturen naar: Wielerclub WTC Roland VZW, Molenstraat 34/1, 2440 Geel, België.
Binnen de 30 dagen na de aanvaarding van de terugname zullen wij de betaalde sommen terugstorten, met uitzondering van de leveringskosten.
WTC Roland kan terug gezonden artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de producten door de klant beschadigd werden of de producten zich niet meer in de originele verpakking bevinden.

7. GARANTIEBEPALING

Indien u consument bent, heeft deze garantie slechts een aanvullende werking. Deze garantie sluit de rechten die op basis van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming bij verkoop van consumptiegoederen niet uit.

De waarborg is 24 maanden geldig op fabricagefouten vanaf de leverdatum. De waarborg geldt niet voor slijtage of beschadiging door: ongeschikt gebruik, gebrekkig onderhoud, verkeerde montage, ongelukken en dergelijke. Daaruit voortvloeiende kosten voor enige herstelling of desgevallend omruiling en transportkosten worden zonder verwijl aan de klant verrekend.
Kasticket en/of leverbon gelden als enige vorm van garantiebewijs en moeten aan WTC Roland voorgelegd worden bij eventuele retourzending.
Een correcte omschrijving en/of gegronde reden voor de terugzending dient schriftelijk te gebeuren en het kasticket en/of leverbon te vergezellen.
Voordat u uw zending retour stuurt, dient u schriftelijk contact op te nemen met WTC Roland. Niet vooraf aangemelde retourzendingen worden niet aanvaard.
De waarborg geldt uitsluitend voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar. In geen enkel geval is er een garantie voor een tweedehandsproduct.
Eventuele omruiling of terugname kan niet worden geëist.
Zichtbare gebreken moeten ons worden gemeld op het ogenblijk van het ontpakken zodat deze onmiddellijk door onze dienst na verkoop in behandeling kunnen worden genomen. Naar gelang de aard der gebreken zal de verdere afhandeling hiervan beoordeeld worden.
WTC Roland behoudt het recht voor om nieuwe of ongebruikte goederen die transportschade opgelopen hebben niet te betalen of niet te vervangen, als u de goederen niet heeft afgetekend als “beschadigd” en als WTC Roland niet binnen de 24 uur na ontvangst van de levering schriftelijk op de hoogte werd gesteld voor de schade. In deze context verwijst “transportschade” naar schade aan de buitenste verpakking van de doos of houder en niet naar tekortkomingen of schade aan de inhoud van de individuele zaken.

8. CONTACT OPNEMEN MET WTC ROLAND

U kunt contact met ons opnemen:

Per mail: info@wtcroland.be
Per post: Wielerclub WTC Roland VZW, Molenstraat 34/1, 2440 Geel België
Indien u contact met ons opneemt in verband met een door u geplaatste bestelling , dient u steeds uw web bestelnummer te noemen.

 

9. GEGEVENSBESCHERMING

Wanneer u uw bestelling plaatst, zullen wij de gegevens vermeld op uw bestelformulier, verwerken en gebruiken, teneinde uw bestelling te verwerken.
Wij werken samen met andere ondernemingen om u producten te kunnen leveren en mogen daaraan persoonsgegevens doorgeven. Wij kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens doorgeven aan de bedrijven die wij inschakelen voor de verzending van producten aan u of om u eventuele kortingen of gunstigere voorwaarden te kunnen garanderen.
Bovendien zal, indien u om financiering hebt verzocht om de bestelde producten mee te betalen, een deel van de informatie die u ons verstrekt worden doorgegeven aan de bedrijven die financiering voor uw aankoop bieden.
Telkens wanneer WTC Roland persoonsgegevens doorgeeft aan derden, mogen deze derden de persoonsgegevens enkel verwerken voor doeleinden die strikt verband houden met hun taken.
Het spreekt voor zich dat al uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld en dat er strikt wordt gelet op de bescherming van uw rechtmatige belangen zoals voorzien door de wet. WTC Roland zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden.

10. OVERMACHT

Wij zullen ons uiterste best doen om onze verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te komen. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of mislukkingen, indien die het gevolg zijn van omstandigheden die ons niet kunnen worden aangerekend. In geval van een vertraging zullen wij onze verplichtingen zo snel mogelijk nakomen.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE BETREFFENDE GESCHILLEN

Wij zullen eventuele geschillen snel en efficiënt trachten op te lossen. Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij met een geschil omgaan en een gerechtelijke procedure wilt beginnen, dient u dit te doen bij de bevoegde rechter in België.
Op de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

12. ALGEMEEN

Indien door u of ons wordt nagelaten enige voorwaarde van deze overeenkomst af te dwingen, is dit nalaten niet aan te merken als een afstand van recht. Dit nalaten beïnvloedt derhalve op geen enkele wijze het recht om die voorwaarde later af te dwingen.
Indien enige bepaling van de overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal deze ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid niet met zich meebrengen dat de overige bepalingen van de overeenkomst eveneens ongeldig dan wel niet-afdwingbaar zijn.

13. TAAL VAN DE OVEREENKOMST

WTC Roland website is enkel beschikbaar in het Nederlands. Nederlands is ook de taal die gebruikt zal worden voor de transacties en de verdere communicatie tussen u en WTC Roland.

wie wordt de snelste ploeg van de stad Geel ?

Vul je gegevens in om op de hoogte gehouden te worden van onze Grote Prijs Roland ploegentijdrit.

Of mail ons op: