Image Alt

Privacy Policy

PRIVACY POLICY VAN WIELERCLUB WTC ROLAND VZW

Het doel van deze policy is om aan te geven op welke manier onze VZW uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in het kader van het gebruik dat u van deze website maakt en van onze diensten. Dit gebruik geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels, met inbegrip van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: de ‘Privacywet’) en de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna : de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of ‘AVG’), van toepassing vanaf 25 mei 2018.

 

1. WIE VERWERKT UW GEGEVENS?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en zoals die op deze website worden verzameld, is Wielerclub WTC Roland VZW, met maatschappelijke zetel te Molenstraat 34/1, 2440 Geel, België en ondernemingsnummer BE0836.478.411. hierna “wij” genoemd.

 

2. WELKE TYPES INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Wij verzamelen de informatie en gegevens die u ons verstrekt wanneer u gebruikmaakt van onze website en onze diensten alsook informatie die u niet rechtstreeks aan ons verstrekt maar worden verzameld bij gebruik van onze website, zoals tijdstip en duur verbinding e.d., o.a. wanneer u:

een gebruikersaccount aanmaakt;
aankopen doet bij ons (e-shop);
inschrijft op onze nieuwsbrief;
ons contactformulier gebruikt;
deelneemt aan enquêtes of wedstrijden;
bij gebruik van onze website;

Wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt: verzamelen wij de informatie die u verstrekt in het inschrijvingsformulier; indien u een particulier bent uw contactgegevens o.a. uw aanspreking, naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, en desgevallend gsm-nummer en fax nummer. Indien u een bedrijf bent, bovenstaande gegevens alsook uw bedrijfsnaam en BTW nummer.

Indien u aankopen doet: verzamelen wij de informatie die u verstrekt in het inschrijvingsformulier, indien u een particulier bent uw contactgegevens o.a. uw aanspreking, naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, en desgevallend gsm-nummer en faxnummer. Indien u een bedrijf bent, bovenstaande gegevens alsook uw bedrijfsnaam en BTW nummer.

Wanneer u u inschrijft op onze nieuwsbrief: verzamelen wij uw naam en e-mailadres.

Wanneer u ons contactformulier gebruikt: verzamelen wij de informatie die u verstrekt in het contactformulier, waaronder uw naam, voornaam, aanspreking, e-mailadres, en telefoonnummer.

Indien u deelneemt aan enquêtes of wedstrijden: verzamelen wij de informatie die u ons meedeelt in de enquête- of wedstrijdformulieren, waaronder uw naam, voornaam en contactgegevens.

Wanneer onze website gebruikmaakt van cookies: verzamelen wij informatie over uw interessegebieden, uw activiteit op de website en e-shop, uw aankoop of bestellingen, de duur van uw verbinding, datum, tijdstip, IP adres e.d. wordt geregistreerd. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan contactgegevens of andere persoonlijke details. Voor meer info over onze cookies kan u onze cookie policy raadplegen op onze website www.wtcroland.be.

 

3. HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

Onze VZW verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens altijd op basis van een van de criteria waarin de wet voorziet met het oog op een geoorloofde verwerking. Die verwerking heeft de volgende doelstellingen:

De door u gevraagde informatie, producten/diensten te leveren en die levering te verbeteren, behandeling van klachten, alsook een goede service na verkoop te kunnen garanderen;
uw ervaring op onze website te verbeteren met name door uw voorkeuren en interesses te onthouden zodat u meteen de producten worden voorgesteld die het beste bij u passen en eventuele klachten in verband daarmee te behandelen;
u getrouwheidsvoordelen aan te bieden;
met u te communiceren bijv. via onze nieuwsbrief om u op de hoogte te stellen van ons aanbod en tijdelijke aanbiedingen en om u op de hoogte te houden van eventuele events;
onze activiteiten te beheren, met inbegrip van onze voorraad en herbevoorrading van producten alsook onze commerciële- en marketingstrategie;
onze marketing- en reclamecampagnes te voeren;
fraude te voorkomen;
de veiligheid van de website te verzekeren;
statistische analyses m.b.t. onze klanten uit te voeren zoals bezoek- en klikgedrag op onze website zo kunnen onze diensten en producten worden geëvalueerd en wordt bijvoorbeeld gekeken of promotiecampagnes effectief zijn. Om uw persoonsgegevens te verwerken, steunt ons bedrijf altijd:
hetzij op de toestemming die u in dit verband hebt gegeven, ofwel uitdrukkelijk (door bij het surfen op onze website het daartoe bestemde vakje aan te vinken of in te schrijven op onze nieuwsbrief), ofwel impliciet, waarbij uw toestemming voortvloeit uit uw gedrag op onze website (bijv. door ervoor te kiezen om contact met ons op te nemen m.b.v. het contactformulier). In beide gevallen is de toestemming steeds vrij en hebt u altijd de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken;
hetzij op een ander criterium waarin de wet voorziet: bijv. indien de gegevensverzameling noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u een van de partijen bent of indien dit noodzakelijk is met het oog op de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn. In bepaalde gevallen kan de verwerking van uw gegevens ook noodzakelijk zijn om uw essentiële belangen te vrijwaren of om het legitieme belang van ons bedrijf te verwezenlijken.

4. HOE EN MET WIE WORDT DE INFORMATIE GEDEELD?

Onze VZW deelt uw gegevens in principe niet met derden, behalve – en bij wijze van uitzondering – in bepaalde gevallen kunnen die gegevens worden meegedeeld aan derden, bijv. derden die ons diensten leveren of die in onze naam en voor onze rekening diensten verstrekken. Het kan daarbij gaan om marketingbureaus zoals Mailchimp, en statistiekbeheer zoals Google Analytics. Een beroep doen op dergelijke dienstverleners en uw gegevens meedelen helpt ons om onze diensten te verstrekken en te verbeteren. Ons bedrijf heeft met deze derden bewerkersovereenkomsten gesloten. Bovendien is onze VZW verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet, decreet of ordonnantie of nog door een gerechtelijke uitspraak. In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van uw gegevens en naleving van de AVG te verzekeren, met name door passende verwerkersovereenkomsten te sluiten met partners en derden.

 

5. HOE KUNT U UW GEGEVENS BEHEREN/KRIJGT U TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN KUNT U ZE SCHRAPPEN?

U hebt het recht op toegang en inzage tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om uw gegevens te schrappen, het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of tegen profilering, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

In overeenstemming met de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u het recht om:

uw gegevens en de essentiële informatie m.b.t. de verwerking (doeleinden van de verwerking, categorieën van gegevens die worden verwerkt enz.) te raadplegen en er toegang toe te krijgen;
te vragen om die gegevens te corrigeren of rectificeren of, indien nodig, te schrappen op de voorwaarden bepaald in artikel 17 van de AVG, en met name wanneer die gegevens niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld/verwerkt of wanneer u uw toestemming intrekt;
u te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben in bepaalde specifieke gevallen zoals beschreven in artikel 21 van de AVG, met inbegrip van verwerking ten behoeve van direct marketing; in dat geval zullen wij uw gegevens niet meer verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten en vrijheden of als de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
u te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering, op de voorwaarden bepaald in artikel 22 van de AVG;
te vragen om de verwerking te beperken, in bepaalde gevallen zoals uiteengezet in artikel 18 van de AVG en met name wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons de mogelijkheid biedt om de juistheid van die gegevens te controleren; en
uw persoonsgegevens te ontvangen in een vorm waardoor ze overdraagbaar zijn, met name om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op de voorwaarden bepaald in artikel 20 van de AVG en, indien dit technisch mogelijk is, om te verkrijgen dat de gegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden overgedragen. U kunt die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, hetzij via e-mail naar het adres info@wtcroland.be hetzij per post naar het adres Molenstraat 34/1, 2440 Geel. Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het adres commission@privacycommission.be.

6. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is. De periode tijdens welke uw gegevens worden bewaard, zal in ieder geval nooit langer zijn dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals beschreven in punt 3 hiervoor. De periode tijdens welke uw gegevens worden bewaard, zal in ieder geval nooit langer zijn dan – de duur dat persoonlijk account actief is – de termijn vermeld in de voorschriften uit het BTW wetboek voor bewaren gegevens klanten – de duur waarop u ingeschreven bent op onze nieuwsbrief – 6 maanden na afhandelen klacht Voor de bewaartermijn van de verschillende soorten cookies gelieve onze cookie policy op onze website www.wtcroland.be te raadplegen. U kunt ons bovendien altijd vragen om uw gegevens te schrappen. In dit verband verwijzen wij naar punt 5 hiervoor.

 

7. ZULLEN UW GEGEVENS WORDEN OVERGEDRAGEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

Onze VZW bewaart al uw gegevens op servers binnen de Europese Economische Ruimte zodat de bescherming ervan ten volle wordt verzekerd. In bepaalde gevallen kunnen uw gegevens buiten de Europese Economische ruimte worden overgedragen wanneer wij ervoor kiezen om werkzaamheden uit te besteden. Omdat WTC Roland bepaalde kennis niet in huis heeft of omdat kennis van anderen effectiever is. Die overdracht kan worden uitgevoerd via dienstverleners die buiten het grondgebied zijn gevestigd of middels een server die zich buiten dit grondgebied bevindt. Wij verbinden ons ertoe uw gegevens enkel over te dragen naar landen buiten de EER in de drie volgende gevallen: indien dit wettelijk toegestaan is (conform artikel 49 AVG), wanneer u een specifieke toestemming heeft gegeven om bepaalde gegevens door te sturen naar een expliciet aangeduid land met de vermelding dat dit land volgens de Europese Commissie niet beschikt over de passende wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens en de doorgifte risico’s voor u inhoudt (conform artikel 13-14 AVG) of wanneer wij passende waarborgen garanderen voor de gegevensbescherming in het land van ontvangst. In dit verband verbindt ons bedrijf zich ertoe om altijd een passend en toereikend niveau ter bescherming van uw gegevens te verzekeren, met name door gebruik te maken van door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractbepalingen, bindende bedrijfsvoorschriften zoals voorzien in artikel 47 AVG, een goedgekeurde gedragscode, certificering of andere middelen die in overeenstemming zijn met de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 

8. HOE VERZEKEREN WIJ DE VEILIGHEID VAN UW GEGEVENS?

Wij nemen technische, organisatorische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van uw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te garanderen conform AVG en de Privacywet, meer specifiek artikel 5 en 32 AVG.

Ons bedrijf neemt o.a. de volgende maatregelen:

Login beheer van paswoorden
Afscherming van ruimtes met gevoelige inhoud
Beveiliging van gebouwen, kantoorruimtes, server-ruimtes en netwerken
Firewalls
Sluiten van verwerkersovereenkomsten met verwerkers
Up to date en beveiligde software
Informatie aan en opleiding van het personeel voor naleving AVG te garanderen
Addendum aan arbeidsovereenkomst (AVG) ondertekend door personeel
……
Op gezette tijdstippen wordt de doeltreffendheid van deze maatregelen getest, beoordeelt en geëvalueerd.

 

9. HOE ZULT U OP DE HOOGTE WORDEN GEBRACHT VAN WIJZIGINGEN AAN DEZE VERTROUWELIJKHEIDSPOLICY?

U vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy op het einde van deze pagina. Deze vertrouwelijkheidspolicy kan bij gelegenheid worden gewijzigd zonder dat wij u daarvan op voorhand op de hoogte brengen. Wij raden u dan ook aan om deze policy regelmatig te raadplegen.

 

10. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie of indien u een klacht wil indienen:

via e-mail op het adres info@wtcroland.be;
per post op het adres Molenstraat 34/1, 2440 Geel
Datum laatste wijziging: 24/09/2022

wie wordt de snelste ploeg van de stad Geel ?

Vul je gegevens in om op de hoogte gehouden te worden van onze Grote Prijs Roland ploegentijdrit.

Of mail ons op: